Malgrat que les dades desagregades per sexe no estan publicades, l’Informe de l’Enquesta a la Joventut de Catalunya sí que recull els mètodes anticonceptius més escollits per la població fins a 34 anys. El més utilitzat és el preservatiu, que és usat per gairebé el 64% de la gent jove. Com sabem, aquest mètode, a més, serveix com a mètode de protecció en les relacions amb penetració enfront de les malalties de transmissió sexual. A continuació venen els mètodes hormonals, que representen el 36,5%. La resta de mètodes són utilitzats en proporcions mínimes. Val la pena remarcar que el coit interromput (la “marxa enrere”) només és usat pel 0,5% de la població com a sistema de protecció.

Font: Generalitat de Catalunya, Informe Enquesta a la Joventut de Catalunya, 2012.


DADES RELACIONADES