El 44,3% dels homes i el 37% de les dones donen valoracions inferiors al 5 quan se’ls pregunta sobre el Govern de la Generalitat de Catalunya. La resposta preferida tant per ells com per elles és el 5 (19,2% dels homes i 22,6% de les dones) i les valoracions de les dones són en general més positives que les dels homes. Ells destaquen especialment en la puntuació 0 com a resposta, que recull el 14% i el 9% de les respostes d’homes i dones respectivament.
Així, podem dir que la valoració de la Generalitat segueix una distribució bastant equilibrada destacant únicament aquesta resposta extrema “0”, el pic modal del “5”, i la tendència dels homes a una valoració més negativa que no pas la que fan les dones.

Font: ICPS, Sondeig d'opinió de Catalunya 2016


DADES RELACIONADES