A més edat de la dona, menys presència als espais de debat i entrevistes de les televisions catalanes. I al contrari: a més edat de l’home, més presència relativa. Això és el que revela l’Informe sobre la diversitat i la igualtat a la televisió presentat el novembre de 2013 pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) que analitza la representació de la diversitat i de la igualtat a diversos canals televisius d’àmbit català durant l’any 2012 per tal d’examinar en quina mesura la televisió reflecteix la realitat i la diversitat de la societat catalana. Les dones tenen menys presència que els homes als programes de no-ficció, amb unes xifres entorn del 30% del total d’inserts als teleinformatius i d’intervencions als debats i entrevistes. Aquesta dada contrasta amb les dades reals de la població catalana, on les dones representen el 50,6%.
L’aparició de les dones, en general, és amb menys temps de paraula, i quan hi apareixen, el seu insert és més curt i se les identifica menys. Tal com s’observa a la taula adjunta, desagregant la variable edat de les persones que apareixen als debats i entrevistes, la presència d’homes i dones es regeix per un mateix patró: el grup d’edat que més hi apareix és l’adult (entre 30 i 64 anys), seguit del gran (més de 65 anys), del jove (15-29 anys) i els i les nenes (dada que no hem reflectit a la infografia).

Font: CAC, Informe sobre la diversitat i la igualtat en la televisió 2013.


DADES RELACIONADES