El motiu dels desplaçaments quotidians presenta un biaix de gènere. Les dones en realitzen més per motius “no ocupacionals” -que hem anomenat “altres motius quotidians”-. Aquests motius, no per ser propis de l’esfera privada de les persones són menys obligatoris o lligats a la realització d’un treball, si bé es tracta d’un treball no remunerat. Així, dels 30 als 64, el nombre de desplaçaments per raons no ocupacionals és superior entre les dones que entre els homes, encara que els desplaçaments ocupacionals, de fet, siguin minoritaris per ambdós sexes. És important discernir quins són motius atribuïbles a una activitat “opcional” associada al temps lliure i quins no, per tal de poder planificar sense biaixos la mobilitat per a totes les persones, en les seves diferents obligacions, i no només en relació a les obligacions laborals.

Font: ATM, AMB, Ajuntament de Barcelona i Idescat, Enquesta de mobilitat en dia feiner, 2015


DADES RELACIONADES