Segons l’Estatut dels Treballadors, el permís de maternitat pot ser cedit al pare o “altre progenitor/a”, quan tots dos treballin. Aquesta possibilitat legal és anecdòtica a la pràctica.
La realitat és que menys d’un 2% de parelles opten per aquesta alternativa. D’altra banda, en els darrers anys podem comprovar el descens de dones que gaudeixen del permís de maternitat. Aquest fet pot ser degut al descens de la natalitat i/o a la precarització de la posició de les dones al mercat de treball.


DADES RELACIONADES