Les dades mostren que les diferències entre homes i dones pel que fa a sentiment nacionalista català no són gaire àmplies, malgrat que les dones (5,85) presenten una mitjana més alta que els homes (5,47) . Cal destacar que una quarta part de les persones enquestades es situen en un rang central de sentiment nacionalista català i que hi ha més persones amb mínim sentiment nacionalista català, que amb màxim sentiment nacionalista català. Tot i això tant dones com homes, de mitjana, tenen un sentiment lleugerament més català que menys.


DADES RELACIONADES