Les dades mostren que les diferències entre homes i dones pel que fa a sentiment nacionalista català són pràcticament inexistents. Per tant, tot sembla indicar que el sentiment d’identitat nacional no fa diferències segons el sexe. Cal destacar que una quarta part de les persones enquestades es consideren a un nivell mitjà de sentiment nacionalista català i que hi ha més persones amb mínim sentiment nacionalista català, que amb màxim sentiment nacionalista català. Tot i això tant dones com homes, de mitjana, tenen un sentiment lleugerament més català que menys.


DADES RELACIONADES