Els Ajuntaments són, amb diferència, la institució política més ben valorada per la ciutadania. Això és degut molt probablement a la seva proximitat i la seva tasca quotidiana de provisió de serveis. Pel que fa a la distribució per sexes, val a dir que el patró de valoracions es repeteix per diverses institucions, i consisteix en un major nombre de respostes positives per part de les dones que per part dels homes. Tot i així, les diferències no són gaire grans i la distribució és similar per ambdós sexes. La dada que sí que caldria destacar és el 25% de respostes de les dones per a la resposta intermèdia (valoració de 5) i el 21% en el cas dels homes per a aquesta mateixa resposta. Per a tots dos sexes, aquesta és la resposta més escollida, però la diferència entre homes i dones és aquí significativa.

Font: ICPS, Sondeig d'Opinió de Catalunya, 2016


DADES RELACIONADES