El 72,4% dels homes i el 62,3% de les dones, consideren que es troben molt o bastant informats/des sobre política. Per contra, el 27,3% dels homes i el 37,7% de les dones consideren que es troben poc o gens informats/des sobre política. En ambdues qüestions, es mostra com hi ha una diferència d’un 10%, d’aquesta manera es mostren com elles es senten menys informades que ells. De fet, aquest indicador té molt a veure amb el rol tradicional que s’ha assignat a les dones, com a persones centrades en la cura, en la cosa domèstica i privada, i no aptes per a comprendre ni participar de la cosa pública i política. Aquesta desvinculació es reprodueix en altres indicadors d’implicació política, com per exemple en el fet que les dones llegeixen en molta menor mesura els diaris que els homes, o que mostren menor interès per la política. 


DADES RELACIONADES