La major part de la població catalana només disposa de cobertura sanitària pública (72,0% de la població). Les diferències segons sexe són escasses. A més es pot veure que més d’un quart de la població disposa de doble cobertura sanitària (pública i privada). Si observem els comportaments pel que fa a la contractació d’assegurances privades segons la classe social, comprovem que aquesta contractació està lleugerament feminitzada en totes les classes.

Font: Generalitat de Catalunya, Enquesta de salut de Catalunya, 2017.


DADES RELACIONADES