La bretxa salarial de gènere pel que fa al salari brut anual és d’un 26% a Catalunya. Això vol dir que, si considerem globalment els ingressos salarials d’homes i dones, les dones cobren un 26% menys que els homes.
Ara bé, aquesta bretxa presenta diferències en funció del grup d’edat. A partir dels 25 anys la bretxa creix amb l’edat, passant d’un 15,4% al 32%, essent el col·lectiu de més edat el que presenta una desigualtat més gran d’ingressos entre homes i dones.
Tanmateix el grup de població més jove trenca aquesta tendència. En aquest col·lectiu la desigualtat és també força alta: del 24,5%. És a dir, que elles cobren gairebé una quarta part menys.
Les dones majors de 55 anys cobren gairebé una tercera part del sou menys dels homes de la seva generació. En aquest cas, les raons de la bretxa poden estar associades a un nivell més alt de jornades parcials, de segregació horitzontal o de segregació vertical. En canvi, en el cas de la població més jove podem sospitar que la bretxa de gènere en els ingressos no es deriva de forma indirecta en uns treballs infravalorats associats als rols tradicionals, sinó senzillament a la desregulació generalitzada del mercat de treball, que és un terreny adobat a les discriminacions salarial.

Font: Elaboració equip iQ a partir d'INE, Enquesta d'estructura salarial, 2014.


DADES RELACIONADES