La bretxa salarial pot calcular-se a partir de l’hora treballada. En aquest càlcul, la bretxa és menor que quan observem els salaris anuals, donada la feminització dels contractes a temps parcial. S’observa que per l’any 2017, la bretxa salaria decreix lleugerament fins al 16,06% i és lleugerament inferior que pels anys anteriors. El sector on la bretxa de gènere és més elevat és a la restauració, serveis personals i vendes amb una bretxa del 23,43%, seguida de la categoria artesans/es, treballadors/es indístria i construcció amb una bretxa de gènere del 22,37% i per la categoria de direcció i gerència amb un 20,63% de bretxa. La ocupació on la diferència entre el gunay per hora treballada de les dones s’acosta més al guany dels homes per hora treballada és entre el personal de les professions científiques i intelectuals, amb un 11,38% de bretxa.


DADES RELACIONADES