La bretxa salarial pot calcular-se a partir de l’hora treballada. En aquest càlcul, la bretxa és menor que quan observem els salaris anuals, donada la feminització dels contractes a temps parcial. S’observa que per l’any 2015, la bretxa salaria decreix fins al 15,3% i és lleugerament inferior que pels anys anteriors.
El sector on la bretxa de gènere és més elevat és a la restauració, serveis personals i vendes amb una bretxa del 25,5%, seguida de la categoria operadors/es d’instal·lacions i maquinària i muntadors/es amb una bretxa de gènere del 20,4% i per la categoria de direcció i gerència amb un 20,2% de bretxa. La ocupació on la diferència entre el guany per hora treballada de les dones s’acosta més al guany dels homes per hora treballada és entre el personal de les professions científiques i tècniques, amb un 10,4% de bretxa.

Elaboració equip iQ a partir d'Idescat i INE, Enquesta Anual d'Estructura Salarial.


DADES RELACIONADES