La bretxa salarial pot calcular-se a partir de l’hora treballada. Calculant-la així, la bretxa és menor que quan comparem els salaris anuals. La principal raó és que les dones treballen a jornada parcial molt més sovint que els homes. L’any 2017 la bretxa salarial ha disminuït fins al 16,06% i és lleugerament inferior que pels anys anteriors. El sector on la bretxa de gènere és més elevat és a la restauració, serveis personals i vendes amb una bretxa del 23,43%, seguida de la categoria artesans/es, treballadors/es indústria i construcció amb una bretxa de gènere del 22,37% i per la categoria de direcció i gerència amb un 20,63% de bretxa. Les ocupacions on hi ha menys diferències són les professions científiques i intel·lectuals, amb un 11,38% de bretxa.


DADES RELACIONADES