Els homes i les dones grans, excepte pel que fa a la salut, no perceben tenir més dificultats que la mitjana de la població. Pel que fa a les desigualtats de gènere, les dones perceben tenir problemes en el camp personal, econòmic i de salut en major mesura que els homes. Aquesta pauta es reprodueix també, específicament, entre les persones grans. L’excepció és la percepció de la manca de recursos econòmics, problema que afirmen el conjunt dels homes en major mesura que el de les dones, tot i que la diferència és molt escassa. Per altra banda, la capacitat de demanar ajuda puntuada del 0 al 10, és desfavorable als homes en tots els ítems, una pauta comuna en el conjunt de la població i específicament a la població de major edat.
Les dones tenen la percepció, en major mesura que els homes, que poden demanar ajuda. A més, aquesta percepció no disminueix entre elles a partir dels 65 -exceptuant el cas dels problemes personals, que sí que ho fa lleugerament-, mentre que, en el cas dels homes, aquesta major dificultat sí que es produeix. Aquest fet apunta, si bé no de forma molt accentuada, els majors riscos per al benestar psíquic i social dels homes de la tercera edat.

Font: Idescat, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població 2011.


DADES RELACIONADES