La Taxa de risc de pobresa i exclusió social mesura les llars que es troben en alguna de les següents tres situacions: disposar de baixos ingressos (60% de la mitjana de l’ingrés equivalent o per unitat de consum) o patir privació material severa, o haver-hi una intensitat d’ocupació molt baixa (per sota del 20%).
La gràfica mostra com les llars amb infants es troben molt més sovint en aquesta situació que les llars sense infants. Aquest fet és explicable perquè els infants no aporten una renda i en canvi sí despeses a una llar, en un context on les rendes són molt baixes i les polítiques de suport a les famílies i/o a les cures són molt escasses. Així, tal com es pot comprovar a la taula adjunta, la taxa AROPE de les llars amb fills/es dependents; és a dir, les possibilitats de ser una llar en risc de pobresa o exclusió social, és deu punts superiors a la de les que no en tenen.

Font: Idescat, Enquesta de condicions de vida, 2016.


DADES RELACIONADES