El Govern s’organitza en departaments o conselleries, que integren l’Administració de la Generalitat. El president o presidenta de la Generalitat determina per decret el nombre, la denominació i l’àmbit de competències dels departaments en què s’organitza el Govern. L’estructura orgànica de cada departament s’estableix per decret del Govern.
Actualment comptem amb 13 conselleries, de les quals 5 són ocupades per dones i 8 per homes. És a dir, la bretxa se situa en un 23% a favor dels homes. Cada departament de l’Administració de la Generalitat té una Secretaria General. El secretari o secretària general és la segona autoritat del departament i ostenta, per delegació, la representació del departament en diverses matèries i activitats. Les secretaries generals, tot i ser menys visibles que les Conselleris, assumeixen tasques molt importants com la cordinació interna, l’administració de personal, l’elaboració del pressupost, control de la despesa, suport jurídic i administració dels recursos materials, tècnics i informàtics. Actualment exsiteixen 13 secretaries generals, de les quals 12 són ocupades per homes i 1 per una dona. A més a més, cada departament de l’Administració de la Generalitat està format per diverses Direccions Generals. Aquestes són les unitats directives fonamentals de l’Administració tant en l’actuació sectorial d’aquesta com en la prestació de serveis, i responen directament als objectius que persegueix un departament. Les Direccions Generals ocupades per homes representen un 59,15% i en canvi les dones sols n’encapçalen 40,85%.
La totalitat d’aquests càrrecs són de lliure designació i no estan sotmesos a la llei d’igualtat entre dones i homes de 2007 sinó a criteri de la persona que ocupa la presidència de la Generalitat. Les dades evidencien doncs que espais de poder i de decisió tant importants com les Conselleries, les Secretaries i les Direccions Generals encara estan molt masculinitzats.

Font: Elaboracio equip iQ a partir de Generalitat de Catalunya. Organització institucional. Administració de la Generalitat


DADES RELACIONADES