Un ús excessiu de medicaments pot ser perjudicial per a la salut, i diversos estudis mostren els riscos que suposen per a la salut el seu nivell de consum actual. El gràfic mostra quin és el percentatge de població que ha pres un dels principals medicaments en els darrers dies, fent-se evident la bretxa de gènere en aquest àmbit, que possiblement està relacionada amb la bretxa en la presència de malalties cròniques i de l’autopercepció de mala salut. Cal assenyalar que, tot i que la bretxa es manté en tots dos casos, aquesta és superior en els medicaments receptats pel/la metge/ssa o pel farmacèutic/a que en l’automedicació. També cal assenyalar que la bretxa més gran de gènere en aquest consum es produeix en el cas dels d’antidepressius i sedants. Aquest és més del doble entre les dones que entre els homes.

Font: Generalitat de Catalunya, Enquesta de salut de Catalunya, 2017.


DADES RELACIONADES