La proporció de les ordres de protecció denegades en relació a les sol·licitades no arriba al 40%. Com a mitjana, a Espanya, es deneguen gairebé el 31% de les ordres que es demanen. En canvi, a Catalunya, les ordres de protecció denegades l’any 2018 ha suposat un 48,97% de les ordres demanades. És la proporció més alta de tot l’Estat i pot estar implicant que les dones que sol·liciten ordres de protecció per cursar una denúncia per violència de gènere, estiguin afrontant a Catalunya una victimització secundària, a la que les sotmeten els poders públics, en aquest cas el judicial, en denegar-los protecció i negar la percepció de risc que elles manifesten tenir.


DADES RELACIONADES