El mal estat de salut autopercebut indica les persones que consideren que la seva salut és regular o dolenta. És ben sabut que hi ha factors socials que afecten el benestar o malestar de les persones. El lloc on vivim, on treballem, el coneixement que tenim sobre la prevenció, o la nostra posició econòmica, afecten el nostre estat de salut.
En conjunt, les dones tenen en major mesura que els homes un pitjor estat de salut autopercebut. D’altra banda, l’estat de salut percebut és pitjor a mesura que més baix és l’estatus social de les persones enquestades. A més, la diferència de gènere pel que fa a aquesta autovaloració augmenta conforme el nivell social baixa. Així, les dones amb més possibilitats de tenir un mal estat de salut autopercebut són les dones de classe social baixa, amb un 23% davant del 16,5% de possibilitats dels homes d’aquesta mateixa classe social.

Font: Elaboració equip IQ a partir de l'Enquesta de Salut de Catalunya, 2015. Departament de Salut, Generalitat de Catalunya


DADES RELACIONADES