Les feines tenen gènere. Hi ha sectors ocupacionals que ocupen principalment els homes (masculinitzats), com són la construcció, tota la indústria, l’agricultura i la ramaderia, el comerç a l’engròs o la mediació financera. I hi ha sectors principalment ocupats per dones (feminitzats), com són les activitats de treball domèstic, de serveis socials i personals, les ocupacions en sectors sanitaris, educatius i a l’administració pública, la neteja d’edificis o el comerç al detall.
A grans trets, s’evidencia que tots aquells sectors vinculats a la cura de les persones, i aquells destinats al servei, estan feminitzats. Per contra, els homes són majoria als treballs concebuts tradicionalment com a “productius”.
La “segregació horitzontal” és el concepte que descriu aquest fenomen de distribució no uniforme d’homes i dones en un sector d’activitat determinat.

Font: CCOO


DADES RELACIONADES