Les dades de l’Enquesta de condicions de vida indiquen que homes i dones viuen en els seus habitatges de forma molt similar. De fet és lògic, ja que a la majoria de llars conviuen un home i una dona adulta. Són les llars on viu una sola persona adulta on es podrien identificar pautes diferenciades. A les llars unipersonals es veu com les dones que conformen aquest tipus de família resideixen de forma majoritària en habitatges amb la hipoteca ja pagada (i 17 punts per sobre dels homes en la mateixa situació). Aquest fet és atribuïble a la diferència d’edat entre ambdós sexes en aquest col·lectiu, ja que les dones que viuen soles són majoritàriament dones grans, mentre que els seus equivalents masculins són majoritàriament de mitjana edat.
A més, si bé les persones que viuen soles d’ambdós sexes viuen en proporcions similars en propietats amb hipoteca, els homes destaquen en el règim de lloguer, i les dones els superen només lleugerament en els pisos de lloguer per sota preu de mercat.
Pel que fa a les famílies monoparentals, comprovem que les masculines no poden ser analitzades per falta d’una mostra suficient. En les femenines, el règim majoritari de tinença és la propietat amb hipoteca, en un percentatge similar i fins i tot superior a les persones d’ambdós sexes que viuen amb un altre adult i criatures petites. A més, gairebé un terç, viuen en règim de lloguer.

Font: INE, Enquesta de condicions de vida, 2015.


DADES RELACIONADES