L’opinió respecte a la intervenció de l’Estat en economia, en una escala de l’1 al 5 – on 1 equival a intervenció i 5 a lliure actuació del mercat – no mostra grans diferències entre els homes i les dones, si bé és cert que denota una lleugera preeminència masculina en les respostes extremes (1 i 5), tot i que l’opció més equidistant entre els extrems és la preferida tant per dones com per homes (1/3 enquestats es decanten pel punt mitjà). Pel que fa a la resta d’opcions, per a tots dos sexes s’observa una major tendència a respondre a favor de la intervenció en economia.
Així doncs, ells i elles s’esbiaixen cap a l’intervencionisme. És interessant també destacar l’elevada xifra que suposa per a les dones la resposta “no sap, no contesta”.


DADES RELACIONADES