La darrera enquesta de violència masclista a Catalunya, duta a terme l’any 2010, mostra que el 26,6% de les dones residents a Catalunya, entre 18 i 70 anys, han estat objecte, com a mínim, d’una agressió masclista d’especial gravetat al llarg de tota la seva vida.
S’entenen com a agressions masclistes greus: les violacions, els intents de violació, els tocaments sexuals amb violència física o amenaces, les agressions físiques i les amenaces greus (amenaces de mort o amb objectes perillosos) i altres agressions d’especial gravetat, particularment l’assetjament psicològic sever.
Aquest indicador s’obté agregant la victimització experimentada en set àmbits de victimització pels que a l’enquesta de violència masclista es preguntava explícitament, i un important nombre d’”altres”, on s’han obtingut agressions especificades espontàniament per les dones entrevistades, de les quals només s’han retingut les d’impacte psicològic entre 7 i 10 punts, en una escala de 0 a 10.

Font: Generalitat de Catalunya, Enquesta de violència masclista, 2010.


DADES RELACIONADES